ประวัติโรงเรียน

ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

 1.  มูลทั่วไป

       1.1   โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  ตั้งอยู่เลขที่ 1/22  หมู่ 2  ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  84320  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  โทรศัพท์  โทรสาร  077-422052  E-Mail  boontarik@hotmail.com  website http://school.obec.go.th/btsamui/

       1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

       1.3   มีเนื้อที่บริการ  1  หมู่บ้าน  ได้แก่หมู่ที่  2 ตำบลบ่อผุด   อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

        2.1   ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นางจิรวรรณ   คุ้มพร้อม  สำลีพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุดศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาผู้ใหญ่   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม  2545  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  7  ปี

       2.2   ผู้ช่วยผู้บริหาร  ( ที่ได้รับแต่งตั้ง )   –  คน

       2.3   ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาประวัติโรงเรียน  โรงเรียนได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระครูสมถ กิติคุณ (แดง ปิยสีโล)เป็นผู้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย  และวัสดุในการก่อสร้าง  เมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว  ไม่สามารถเปิดทำการสอนได้เพราะติดขัดบางประการ  ต้องปล่อยอาคารไว้ว่างเปล่า เมื่อต้นปี  พ.ศ.  2518  ร.ต.ภิรมย์  สุภาคกุล  นายอำเภอเกาะสมุยได้มาเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 2  ตำบลบ่อผุด  ได้เห็นอาคารเรียนจึงสั่งให้นายตรึก  พูลสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2  จัดทำเรื่องราว     เสนอไปยังจังหวัด  จนกระทั่งทางจังหวัดได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2518  เป็นต้นมา  ทางอำเภอเกาะสมุยซึ่งประกอบด้วย  นายอำเภอ  หัวหน้าหมวดการศึกษาธิการอำเภอได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2518  ได้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบุณฑริการาม”  มีนักเรียนทั้งสิ้น 42  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  มีครู  1  คน  นางจรรยา  ศรีชั่น  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 19  มิถุนายน  พ.ศ.2518  นายอำเภอได้แต่งตั้ง  นายโสภณ อุปริพุทธิกุล   มารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ คนแรก 8  สิงหาคม  2518  ทางจังหวัดได้บรรจุ  นางสาวบุญเยี่ยม  บุญยืน  และนายสิทธิโชค อินทร์แก้ว  เป็นผู้ช่วยครู    15  พฤศจิกายน  2518  ร.ต.  ปรีชา  กุลมัย  นายอำเภอเกาะสมุย  พร้อมข้าราชการและประชาชนในอำเภอเกาะสมุย  ได้นำกฐินสามัคคีของอำเภอเกาะสมุย  มาทอด  ณ  วัดบุณฑริการาม     เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนอันเกิดการชำรุดทรุดโทรม  ให้มีสภาพดีพอสมควร  มูลค่า  10,181  บาท      17  มกราคม 2519 นายชัยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์ ได้มอบปูนซีเมนต์ให้โรงเรียนจำนวน 5 ตัน   มูลค่า 5,000 บาท  เพื่อสร้างพื้นอาคารเรียน โดยประชาชน ได้ช่วยแรงงานคิดเป็นมูลค่า  2,160  บาท  จนแล้วเสร็จ 21  มกราคม  2519  ได้สร้างบ้านพักครูและกำแพงรอบอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จใน  วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2519  คิดเป็นค่าก่อสร้าง  9,175  บาท  17  กันยายน  2519  องค์การจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้แต่งตั้งกรรมการศึกษาโรงเรียนจำนวน   9 คน  ได้แก่    1.  นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์  2.  นายตรึก  พูลสวัสดิ์       3.  นายแก้ว  จิตมุ่ง       4.  นายนับ  เพชรทอง     5.  นายวัน  อนันตศักดิ์     6.  นายโถม  สมวงศ์      7.  นายนิตร  สมหวัง     8.  นายนุช  พรหมจันทร์    9.  นายอาภรณ์  สมหวัง   ในปีงบประมาณ  2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  240,000  บาท

            ทั้งสิ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2520  และได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนในอาคารหลังใหมเมื่อวันที่  9   กันยายน  2520     23  ตุลาคม  2521  ร.ต.ลออ  บุญสา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด และคณะมอบเงิน  3,600 บาท  เพื่อสร้างเสาธงประจำโรงเรียน สร้างแล้วเสร็จ  เมื่อ  30  พฤศจิกายน  2521          พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน  97,770  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก.  ขนาด  2  ห้องเรียนเพียงยกมุง  และต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มอีก   1  ห้องเรียน  คงค้าง  1 ห้องเรียน  พ.ศ.  2538  ได้ต่อเติมอาคารที่ยังค้างอยู่  1  ห้องเรียน  โดยได้รับเงินบริจาค  จากนายโพธิ์ เพชรแก้ว  เป็นเงิน  35,639  บาท19  กรกฎาคม   พ.ศ. 2545    นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ มารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบุณฑริการาม  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549       พ.ศ. 2550  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร บริจาคเงิน 1,000,000 บาท และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด บริจาคอีก 1,000,000 บาท รวม 2,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโน)  ประทานชื่ออาคารเรียนว่า  “อาคารผู้มีพระคุณ”

ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1.  นายโสภณ  อุปริพุทธิกุล

18  มิ.ย. 18 – 21 ม.ค. 29

2.  นายประทีป  เพ็งศรี

8  ส.ค.  29 – 24 ก.พ. 30

3.  นายสายัญ  เสถียรบุตร

7  ต.ค.  30 – 1  ต.ค.  33

4.  นายเชวงศักดิ์  ธรรมทีปกุล

17 ต.ค.  33 – 6  ต.ค.  37

5.  นายองอาจ  บุญเจริญ

16 ต.ค. 37 – 6  ก.ย. 38

6.  นายสมยศ  โชคสถาพร

17 ก.ค. 39 – 28 มี.ค. 40

7.  นายวิสาร  บุญลี่

1  ต.ค.  42 – 9 ก.พ.  42

8.  นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์

29 ต.ค.  42 – 1 เม.ย.  45

9.  นายสัญญา  รอดดำ

4  ก.ย. 45 – 1 เม.ย. 45

10.  นางจิรวรรณ  คุ้มพร้อม  สำลีพันธ์

19 ก.ค. 45 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับประถมศึกษา  มีนักเรียน  294  คน  มีผู้บริหาร  1  คน  ครูประจำการ  9  คน  ครูอัตราจ้าง   4  คน  และพนักงานบริการ 1  คน  (ข้อมูล  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2554)

          คำขวัญประจำโรงเรียน 

ความรู้คู่คุณธรรม  เลิศล้ำวิสัยทัศน์  สะอาด  ประหยัด  ราษฎร์รัฐร่วมพัฒนา

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่  ประวัติโรงเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: